ברוכים הבאים


באתר זה ניתן להירשם ולהגיש את בקשתך לצורך השתתפות באחת מבחינות הרבנות הראשית לישראל.
נבחנים שכבר רשומים במערכת יכולים להירשם לבחינות נוספות וכן לעקוב אחר מצב ההרשמה שלהם באזור האישי - לאזור האישי שלך לחץ כאן.
לחץ כאן לקבלת לוח בחינות
בהצלחה לכולם!

 לתשומת ליבכם:

הודעה בדבר מועדים חשוון וכסליו תשפ"ב להורדה לחץ כאן.
להלן נוהל הרשמה מרוכזת המיועד לנבחנים המעוניינים להירשם בקבוצות.
יש לשלוח את המסמכים הנדרשים לכתובת המייל: exams@marmanet.co.il או לפקס: 073-2955153.
באחריות הנבחן לוודא הגעת המסמכים ותקינותם בכפוף לזמני הרישום והתשלום לכל מועד.

לתשומת לב ציבור הנבחנים, יש להגיע כחצי שעה לפני תחילת הבחינה!
הבחינות יתחילו בשעה 10:30 בדיוק!
נבחן שיגיע באיחור - לא תותר כניסתו לאולם הבחינה.
כמו כן יורשו להיכנס לבחינה רק נבחנים אשר יציגו את אחד מהמסמכים הבאים:
תו ירוק/תעודת מתחסן/אישור מחלים/תוצאת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד 72 שעות ממועד הבחינה.
יש לעטות במהלך כל הבחינה מסיכה המכסה את הפה והאף.

נבחנים יקרים,
לעדכונכם, להלן נוסח מעודכן של נוהל החזרים, בעקבות הוספת סעיף 6 למסמך (אמת מידה בנוגע למועד קבלת ציון בחינה ממועד קודם, ראה פירוט בקישור המצורף).
בהתייחס לתקופת הקורונה, קיים גם נוהל הוראת השעה.
באחריות הנבחן לקרוא את נוהל ההחזרים ולהגיש את בקשתו בהתאם.

נבחן מועד בחינות חשוון וכסליו תשפ''ב ששילם בעד הבחינה ולא התייצב לבחינה בשל אחת מהנסיבות המפורטות להלן, תוחזר לו מלוא האגרה:
1. נבחן שהינו חולה מאומת לקורונה, שטרם החלים ביום הבחינה, ובלבד שהיה מחוסן או מחלים טרם מועד אבחון מחלתו.
2. נבחן מחוסן או מחלים הנדרש לבידוד בית לפי הנחיות משרד הבריאות ביום הבחינה, למעט בידוד בשל חזרה מחו''ל.

את הבקשות להחזר אגרה יש להגיש תוך 30 יום מיום הבחינה, לחברת מרמנת, בצירוף אסמכתאות מבוסס כמפורט להלן.
יודגש, כי, ככלל, בקשות שתוגשנה לאחר המועד האמור לא תובאנה לדיון בפני ועדת החזר אגרה.

להלן האסמכתאות הנדרשות להוכחת אמות המידה המוזכרות לעיל:
1. חולה קורונה –
   א. תעודת מחלים, או תוצאה חיובית לקורונה שבוצעה 10 ימים או פחות, ממועד הבחינה.
   ב. הצגת תעודת קורונה תו ירוק שניתנו טרם מועד אבחון מחלתו של הנבחן. לעניין תו ירוק –
        ובלבד שניתן בעקבות השלמת שתי מנות חיסון או תעודת מחלים.
2. בידוד –
   א. טופס דיווח עצמי למשרד הבריאות על כניסה לבידוד או אישור ממשרד הבריאות עבור חב בידוד.
       לנוחות הנבחנים, להלן קישור לטופס הדיווח
   ב. הצגת תעודת קורונה או תו ירוק שניתנו טרם מועד הכניסה לבידוד. לעניין תו ירוק –
       ובלבד שניתן בעקבות השלמת שתי מנות חיסון או תעודת מחלים.

שימו לב,
נבחן שהגיש בקשה ללא מסמכים מתאימים מתבקש לבצע עדכון טרם יחלוף הזמן האחרון להגשת הבקשות להחזרים.
לא תינתן אפשרות לעדכון או השלמת מסמכים מעבר לזמן שניתן.

חלו שינויים בנהלי ההרשמה כדלהלן:
   לבחינות בנושא שוחטים ניתן להיבחן ללא כתב קבלה, ויש להסתפק בהמלצה ובדיקת גיל בלבד.
   לצורך הרשמה לבחינות: בודקי פנים/ חוץ וראש צוות על הנבחן לשלוח אליך אישור כתוב מאת מחלקת שח"ל לרישום לבחינה.
   ללא אישור המחלקה בכתב לא יתבצע רישום. לפרטים נוספים לחץ כאן

ניתן לקבל ציוני הבחינות שלכם בטלפון 072-3977330
למידע בנוגע לתעודות, חומרי לימוד ודוגמאות של מבחנים נא לגשת לכתובת www.rabanut.gov.il - אתר הרבנות הראשית.

כללי
באחריות הנבחן ליזום ולהתעדכן מול חברת מרמנת בכל הנוגע למועדי הרישום והתשלום והסדרתם במועד הנקבע מראש.
לא ניתן לשלם עבור הבחינה באמצעות כרטיס אשראי שאינו ישראלי!
נבחן המתגורר בחו"ל ויש בידיו כרטיס אשראי לא ישראלי, עליו לדאוג מבעוד מועד לחלופת תשלום אחרת, כגון תשלום באמצעות קרוב משפחה המתגורר בארץ וכד'

נהלי הרשמה לבחינות:
משגיח כשרות - ניתן להיבחן מגיל 20, יש להגיש צילום תעודת זהות והמלצה כי הנבחן ראוי לשמש כמשגיח כשרות.
שובי"ם –
• שוחט- ניתן להיבחן מגיל 21, יש להגיש צילום תעודת זהות והמלצה כי הנבחן ראוי לשמש כשוחט.
• בודק פנים- ניתן להיבחן מגיל 21, יש להגיש צילום תעודת זהות, המלצה כי הנבחן ראוי לשמש כבודק פנים ואישור כתוב מאת מחלקת שח"ל לרישום לבחינה.
• בודק חוץ- ניתן להיבחן מגיל 21, יש להגיש צילום תעודת זהות, המלצה כי הנבחן ראוי לשמש כבודק חוץ ואישור כתוב מאת מחלקת שח"ל לרישום לבחינה.
• ראשו צוות- ניתן להיבחן מגיל 21, יש להגיש צילום תעודת זהות, המלצה כי הנבחן ראוי לשמש כראש צוות ואישור כתוב מאת מחלקת שח"ל לרישום לבחינה.
רבנות - ניתן להיבחן מגיל 21, יש להגיש צילום תעודת זהות + אישור 3 שנות לימוד מפורט הכולל את סדר ומניין השנים + המלצה כי הנבחן ראוי לגשת לבחינה (יש לציין את נושא הבחינה).
דיינות - ניתן לגשת מגיל 25, יש להגיש צילום תעודת זהות + אישור 7 שנות לימוד מפורט הכולל את סדר ומניין השנים + המלצה כי הנבחן ראוי לגשת לבחינה בדיינות (יש לציין את נושא הבחינה) + הסמכה "יורה יורה" + מסמכים המעידים כי אורח חייו ואופיו הולמים מעמדו של דיין בישראל + קורות חיים בכתב יד + מעבר בחינת יסוד
* על כל האישורים לכלול את פרטי הנבחן ולהופיע ע''ג דף לוגו עם חותמת הרב הממליץ/ראש הכולל/הישיבה. לא תתאפשר קבלת מסמכים שלא בפורמט תקין.