תקנון ותנאי הרשמה


תנאי שימוש באתר

חשוב- יש לקרוא את תנאי שימוש אלה ("תנאי שימוש") בעיון לפני השימוש באתר https://rab-exams.co.il וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה ("האתר"). האתר הינו אתר מידע והרשמה של הרבנות הראשית לישראל, אשר מהווה יחידת סמך במשרד לשירותי דת ("הרבנות הראשית לישראל"), ומופעל באמצעות חברת מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ (ח.פ. 512027129; "החברה", וביחד עם הרבנות הראשית לישראל, להלן: "המפעיל"), בו ניתן לבצע בין היתר הרשמה לבחינות ההסמכה, כפי שיוגדר להלן ("השירותים").

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון).

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

במידה שויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.

הנך מצהיר בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הינך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעיל, ו/או הנהלת החברה ו/או הנהלת הרבנות הראשית לישראל ו/או עובדי מי מהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר.

1. תנאים כלליים

1.1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר ("המשתמש", "הנך" או "אתה").
 
1.2. השימוש באתר מותר לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 18 שנים.

1.3. יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

1.4. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המפעיל הינו אסור.

2. הרשמה לאתר

2.1. בכדי להירשם לשירותים המוצעים באתר, לרבות הרשמה לבחינות ההסמכה, אשר כוללות בין היתר, הסמכה לרבנות, דיינות, משגיחי כשרות, ושוחטים ("המבחנים"), תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך באמצעות האתר. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, מספר תעודת הזהות, ארץ ותאריך לידה, מגדר, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון ("טופס הרישום"). חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף ‏8 להלן ("מדיניות הפרטיות").

2.2. הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את המפעיל במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת למפעיל. המפעיל (או מי מטעמו) יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

2.3. כחלק מההרשמה לשירותים המוצעים באתר, על הנבחן להעלות לאתר צילום של תעודת הזהות בתוספת הספח הנלווה, אישור עדכני ללימודים בישיבה, אישור מוכנות לבחינה וכן המלצה מטעם ראש הישיבה\כולל שהינו ראוי באופן כללי לגשת לבחינות ההסמכה. יובהר כי נבחן אשר ביצע את תהליך ההרשמה בעבר ומעוניין להירשם למבחן נוסף, יידרש להמציא אישור מראש הישיבה\כולל כי הנבחן הינו מוכן להיבחן בנושא הבחינה המבוקש. לצורך הנוחות, ניתן למצוא דוגמאות של המסמכים האמורים תחת חוצץ "מידע לנבחנים" באתר.

2.4. בנוסף לפרטים אלו ייתכן כי תתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. משתמש אשר מילא את טופס הרישום יקרא: "נבחן". הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

2.5. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.

2.6. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.

2.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

2.8. במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.

2.9 נבחן לא יהיה רשאי לגשת לבחינה ביותר משני נושאים באותו מועד. בנוסף לאמור, נבחן לא יהיה רשאי לגשת ליותר ממבחן יסוד אחד (הלכות שבת, איסור והיתר, נידה ובחינות בדיינות) באותו מועד.

2.10 נבחן לא יהיה רשאי לגשת לשתי בחינות באותו היום.

2.11 מועד אחרון להגשת בקשה לקבלת הקלה הוא המועד האחרון לרישום, בכל מועד יתכנו שינויים במועד הגשת הבקשה לקבלת הקלה נא לשים לב לפרסום הודעות בדף הראשי של האתר.

2.12 במידה והנבחן מוסר טלפון כשר ביצירת קשר ללא מייל החברה איננה אחראית לכך שלא יקבל הודעות ועדכונים , באחריות הנבחן יהיה ליזום ולהתעדכן טלפונית אל מול החברה.

2.13 נבחן שמגיש בקשה להחזר כספי בתוך מועד ההרשמה זכאי להחזר מלא 100%, נבחן שמגיש בקשה להחזר לאחר תום מועד ההרשמה זכאי להחזר על פי החלטת הרבנות הראשית.

2.14 נבחן ששולח את המסמכים בפקס באחריותו לוודא את הגעתם ותקינותם מול מחלקת הבחינות בטלפון 073-2955110

2.15 נבחן שנרשם בטלפון ומעוניין לשלם בשובר באחריותו לבקש מנציג השירות קבלת שובר בדואר, במידה ולא יבקש יוכל לשלם באשראי בלבד.

2.16 המועד אחרון להגשת מסמכים הינו המועד האחרון לרישום, לאחר סגירת מועד הרישום לא יתקבלו מסמכים חסרים או מסמכים שנמצאו שאינם תקינים. את המסמכים יש להגיש על גבי דף לוגו של הישיבה/הכולל וחותמת של ראש הישיבה/הכולל.

2.17 לא תותר כניסה לבחינה לאחר השעה 10:30.

2.18 נבחן המעוניין לגשת לבחינה ראשונה בנושא רבנות, נדרש להציג אישור לימודים המעיד על 5 שנות לימוד מלאות לכל הפחות בישיבה גבוהה או בכולל... בנוסף יש להציג אישור מוכנות לבחינה מאת ראש הישיבה/ כולל.

2.19 על אישור הלימודים להיות מפורט ולכלול את מניין וסדר השנים בכל מסגרת ישיבתית בה נכח המועמד. למען הסר ספק, אישורים כלליים בנוסח: "למד 5 שנים בישיבה" לא יתקבלו.

2.20 במקרים בהם לנבחן אין כתובת אימייל והטלפון שצויין למשלוח הודעות SMS הוא טלפון כשר, החברה איננה אחראית לכך שהנבחן לא יקבל הודעות ועדכונים מהמערכת! באחריות הנבחן יהיה ליזום ולהתעדכן טלפונית אל מול החברה בהתאם למועדי הרישום והתשלום שיפורסמו!

2.21 בנוסף לאמור לעיל ולמען הסר ספק, הנרשם יהא האחראי הבלעדי על תקינות ומכונות פרטי אמצעי הקשר שהזין ולא יוכל לטעון כנגד החברה טענה כלשהי אם הזין פרטים שגויים, לא מדוייקים, או שאינם פעילים.

3. הסכמה לתנאי השימוש באתר

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

3.2. החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

3.2.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעיל ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

3.2.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

3.2.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.2.4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

3.2.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

3.2.6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של המפעיל ו/או של צד שלישי כלשהו.

3.2.7. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

3.2.8. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

3.2.9. יצירת קישור לאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לאלימות, לגזענות או לאפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הנך רשאי ליצור קישור לאתר כל עוד לא נמסר לך אחרת, כל עוד הקישור לא מציג את המפעיל או שותפיו באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה. המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את המפעיל בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

4. תמיכה טכנית

החברה אינה מתחייבת כלפי המשתמש ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו ו/או המוצרים הנרכשים באתר. יחד עם זאת, המשתמשים יכולים לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני exams@marmanet.co.il ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 
5. תנאי תשלום

5.1. התשלום באתר מתבצעת בכרטיס אשראי בלבד, בדף תשלום האגרה. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק. התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת סליקת האשראי.

5.2. פרטי האשראי אינם נאספים על ידי האתר אלא ישירות על ידי חברת הסליקה לאומי קארד, וכפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת הסליקה כאמור. האתר אינו אחראי לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי. מסירת פרטים כוזבים בעת תשלום מהווה הונאה כהגדרתה בחוק הפלילי וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו. האתר שומר את פרטי המשתמש במחשביו. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי החברה מחייבים.

5.3. אין אנו מכבדים כרטיסי אשראי זרים (כרטיסי אשראי שלא הונפקו בישראל). פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים. עבור כל הזמנה חדשה תידרשו למסור את פרטי הכרטיס מחדש.
5.4. בכל מקרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לחייב משתמש ולא לספק שירותים במקרה שפרטי האשראי אינם מלאים ונכונים, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה.

6. מדיניות מחירים

מחיר השירותים אשר בו תחויב הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע התשלום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים באתר, ללא הודעה מראש. שינוי המחיר לא ישפיע על שירותים שתשלום בעבורם אושר על ידי האתר לפני השינוי.

7. מדיניות החזרה וביטול עסקה

7.1. בשל ההוצאות אשר הרבנות הראשית לישראל מתחייבת אליהן ביחס למועדי המבחנים, הכוללות בין היתר השכרה של אולמות בחינה, בוחנים וכיוצ"ב, לא תוחזר למשתמש אגרה ששולמה, למעט במקרים הבאים:

7.1.1. מועד הבחינה חל במהלך אשפוז של נבחן ו/או בת זוגו ו/או ילד/ה של הנבחן;

7.1.2. מועד הבחינה חל במהלך תקופת הלידה של ילד/ה של הנבחן. יובהר כי תקופת הלידה תספר מיום תחילת הלידה, ותימשך עד ליום שיבת האם והיילוד לביתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור במקרה שמועד הבחינה חל על יום עריכת הברית;

7.1.3. ביחס לנבחנת, מועד הבחינה חל במהלך שמירת הריון של נבחנת;

7.1.4. ביחס לנבחנת, מועד הבחינה חל במהלך התקופה שממועד תחילת הלידה ועד לתום 14 (ארבעה-עשר) שבועות לאחר מכן;

7.1.5. מועד הבחינה חל ביום קיום לוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה – אב, אם, אח, אחות, בן/בת הזוג, בן, בת;

7.1.6. מועד הבחינה חל במועד בו זומן הנבחן להתייצב בפני מוסד ממוסדות המדינה או רשות שלטונית על-פי דין, לרבות שירות מילואים.
 
7.2. קבלת החזר אגרה ששולמה תהא כפופה להתקיימות התנאים הבאים:

7.2.1. המצאת אסמכתאות מתאימות המאמתות את התרחשות האמור באחד מסעיפי המשנה המפורטים בסעיף ‎7.1 בתוך 30 ימים מיום הבחינה לגורם המטפל בגביית האגרה באמצעות דואר לכתובת: רח' המלאכה 3 ת.ד 51443 תל אביב/ דוא"ל exams@marmanet.co.il / פקס: 073-2955991;

7.2.2. מילוי טופס בקשה להחזר אגרת בחינה בנוסח המופיע תחת חוצץ "דוגמאות" באתר.

7.2.3. יובהר כי בקשות שיוגשו ללא אסמכתאות לא יידונו. בכל מקרה של החזר אגרה, התשלום יוחזר על פי החלטת הרבנות 50% או 100% , ללא ניכוי דמי טיפול.

7.3. הודעה על ביטול הרישום תימסר לנבחן בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

8. מדיניות פרטיות

8.1. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. סעיף זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").

8.2. עם הסכמתך לקבלת תכנים אינפורמטיביים, שיווקיים ופרסומיים, יהא המפעיל רשאי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיו, וכן מידע אינפורמטיבי, שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע שהמפעיל עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לטלפון הנייד שלך, תיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמש אותך וכל מקום אחר שתאשר. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי כאמור באמצעות הודעה למפעיל על סירובך לקבל כל דואר מהאתר או כפי שיצוין בהודעה שתקבל.

8.3. בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי - זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. המפעיל רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

8.4. המפעיל יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

8.4.1. כאשר המפעיל ימצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

8.4.2. אם המפעיל יהיה מחויב לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי המורה למפעיל למסור את פרטיך;

8.4.3. אם המפעיל יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

8.4.4. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין המפעיל;

8.4.5. במסגרת העברה חוקית של פעילות החברה לתאגיד אחר שיפעיל את האתר לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים;

8.4.6. בכל מקרה שהמפעיל יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 
8.5. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך), לרבות קשר טלפוני, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים כאמור לעיל. המשתמש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי המפעיל יהא רשאי לשמור במאגריו את הפרטים שנמסרו על-ידו מרצונו החופשי (וזה על אף שאין חובה חוקית לעשות כן) ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים באמצעות הודעות טקסט (SMS/MMS), דואר אלקטרוני ודואר, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

8.6. המפעיל אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

8.7. המפעיל רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים מסחריים סבירים בנסיבות העניין על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך. על אף האמור, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעיל, הרי שאין ביטחון מוחלט. לכן, המפעיל לא יכול להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית לאתר.
 
8.8. בכל שאלה ובירור בנושא זה ניתן ליצור קשר עם הממונה על הפרטיות באתר באמצעות מייל ובנושא ההודעה לציין "בנושא אבטחת מידע": exams@marmanet.co.il.

9. שיפוי
הינך מתחייב לשפות את המפעיל, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

10. קבצי Cookie וקישורים (links)

10.1. "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookieבכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

10.2. בהסכימך לתנאי שימוש אלו אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתרים יותאמו להעדפותיך. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

10.3. באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי המפעיל, או מטעמו והמפעיל אינו שולט או מפקח עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר המפעיל, אינו מעיד על הסכמת המפעיל לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או המפעיל הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. המפעיל אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. המפעיל אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

10.4. המפעיל רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל לא יהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

10.5. בהתאם לאמור לעיל, המפעיל אינו אחראי ולא יהא חייב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר המפעיל ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

11. קניין רוחני

11.1. כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושו הבלעדי של המפעיל, ו/או תאגידים קשורים ו/או של צד שלישי, שהרשה למפעיל להשתמש בו.

11.2. כל המידע המופיע על גבי האתר (ובכלל זה התוכן המופיע על האתר, עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) נמצא בבעלות הבלעדית של מי מיחידי המפעיל או של צד שלישי, לפי העניין, שהרשה למפעיל להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי המפעיל כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של המפעיל או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של מי מיחידי המפעיל.

11.3. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתו של המפעיל מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

12. היעדר מצגים

המפעיל מספק את האתר, ו/או השירותים (כמוגדר לעיל) וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האתר כמות שהם (""AS IS) ואינו נותן כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם המפעיל, נציגיו, או בכל הקשור לאתר לרבות שירותיו. מובהר בזאת כי המפעיל לא ישא בכל אחריות ביחס לשירותים, לתכנים באתר (בין אם מקורם במפעיל, בצדדים שלישיים או במשתמשי האתר) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם וכן לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד' שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם. המפעיל מסייג כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.

המפעיל אינו מתחייב שהשימוש באתר (לרבות השירותים המוצעים בו) יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והמפעיל לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
המפעיל אינו מתחייב כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.

13. הגבלת אחריות

יחידי המפעיל לא יישאו בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשירותים באתר, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם המפעיל קיבל הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא יישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של המפעיל (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות רכישת המוצרים, השירותים, שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, לא תהיה גבוהה מסכום התשלום האחרון שבוצע ע"י המשתמש.

ידוע למשתמש כי המפעיל הסכים להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי המפעיל מסתמך על כך.


14. שונות

14.1. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

14.2. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתו של המפעיל להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר.

14.3. המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות להגנה זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים) ולשם טוב. אם הנך סבור כי חומר המפורסם באתר ומפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אל המפעיל לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: exams@marmanet.co.il בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות, הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים.
 
גירסא: 20180506